Επαγγελματίες

επαγγελματιες

 • Τήρηση και Παρακολούθηση λογιστικών βιβλίων
 • Έκδοση και Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, Λοιπών Παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος (Ε1, Ε3)
 • Υποβολή – Συμφωνία Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ-ΜΥΦ
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές Εργασιών
 • Ρυθμίσεις Οφειλών
 • Διεκπεραίωση Εκκρεμών Υποθέσεων
 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, Έκδοση Κλειδαρίθμων, Εκτύπωση Βεβαιώσεων
 • Υπολογισμός Μηνιαίων Αποδοχών, Έκδοση Αποδείξεων Πληρωμής και Μισθοδοτικών Καταστάσεων
 • Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Καταγγελίες
 • Συμβάσεις Εργασίας – Πρόγραμμα Απασχόλησης – Πίνακες Προσωπικού
 • Υποβολή ΑΠΔ