Ιδιώτες

ιδιωτες

 • Συμβουλές, σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος (Ε1, Ε2) (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
 • Υποβολή και έλεγχος Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε9)
 • Συμβουλές επί θεμάτων τεκμηρίων διαβίωσης (Πόθεν Έσχες)
 • Παγκόσμιο Εισόδημα, τρόπος δήλωσης του και αντίστοιχης φορολόγησης
 • Υποβολή αιτήσεων κοινωνικών και λοιπών επιδομάτων (Α21, επίδομα πετρελαίου, κοινωνικό μέρισμα, ακατάσχετος λογαριασμός) (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
 • Ρυθμίσεις Οφειλών (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
 • Κατάθεση – Αποδοχή Συμφωνητικών (μισθωτηρίων, ιδιωτικών συμφωνητικών κλπ)
 • Έκδοση Κλειδαρίθμου – Μεταβολές Στοιχείων στη ΔΟΥ
 • ΟΑΕΕ – Ηλεκτρονική Εγγραφή – Βεβαίωση Ανεργίας – Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας
 •  Συμβουλές επί εργατικών θεμάτων, απασχόληση με εργόσημο
 • Συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών